กฎ กติกา บทลงโทษ

พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกระทำครั้งที่ 1กระทำครั้งที่ 2
เคยได้รับคำแนะนำและ
ตักเตือนจากทีมงานแล้ว
กระทำซ้ำ ตั้งแต่ครั้งที่ 3
ขึ้นไป

1. กระทำการอันใดที่เป็นการ
แอบอ้าง หรือก่อให้เกิดความ
เสื่อมเสียต่อชาติ, ศาสนา,
พระมหากษัตริย์
- ระงับการให้บริการถาวร
ทุกเกม
- ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
- ระงับการให้บริการถาวร
ทุกเกม
- ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
- ระงับการให้บริการถาวร
ทุกเกม
- ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

2. กระทำการแฮคระบบ,
ดัดแปลงโปรแกรมเกม,
ใช้โปรแกรมโกงหรือบอท
ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเอง
หรือสนับสนุนด้วยวิธีการต่างๆ
เช่น เป็นผู้เผยแพร่ , เป็นผู้จัดจำหน่าย , เป็นผู้ทำซ้ำหรือกระทำการ
ใดๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
- ระงับไอดี 30 วัน
- ลบไอเทมทั้งหมดและ
ตัวละครทั้งหมดในเกมที่
กระทำการอันไม่เหมาะ
- ระงับการให้บริการไอดีถาวร
ทุกเกมที่ กระทำไม่เหมาะสม
- ดำเนินคดีทางกฎหมาย
- ระงับไอดีถาวรทุกเกม
- ดำเนินคดีทางกฏหมาย

3. กระทำการแฮคบุคคลอื่น
(ข้อมูล,เครื่องคอมพิวเตอร์)
ด้วยการใช้ข้อมูลที่มิใช่ของตน
โดยไม่ได้รับอนุญาต
- ระงับการไอดี 30 วัน
- ลบไอเทมผลประโยชน์ที่
ได้มาไม่ถูกต้องออกทั้งหมด
(ในกรณีที่นำไปใช้หรือขายไป
จะลบไอเทมเดิมในไอดีที
กระทำไม่เหมาะสมออกแทน)
- ระงับไอดีถาวรเกมที่กระทำ
การอันไม่เหมาะสม
- ดำเนินคดีทางกฏหมาย
- ระงับไอดีถาวรทุกเกม
- ดำเนินคดีทางกฏหมาย

4. ตั้งชื่อไอดีหรือชื่อตัวละคร
ด้วยข้อความที่ไม่สุภาพ,
ไม่เหมาะสม, แอบอ้างเป็น
ทีมงาน, ทีมงานของ ผู้ให้
บริการและผู้พัฒนาเกมของ
ต่างประเทศ ,รวมถึงการ
แอบอ้างใดๆ ที่ตนเองนั้นไม่ใช่
ตัวจริงเพื่อหวังผลประโยชน์
จากผู้อื่น และการตั้งชื่อของ
ไอดี หรือตัวละครที่ไม่ เหมาะสมแอบอ้างเป็นบุคคล
อื่น หรือพฤติกรมที่ทำให้เกิด
ความเสื่อมเสียต่อทีมงาน
หรือสิ่งใดๆในสังคม
- ลบตัวละครที่กระทำการ อันไม่เหมาะสม (หาก ระบบไม่สามารถลบ เฉพาะที่ตัวละครได้ จะ พิจารณาลบที่ไอดีแทน)- ลบไอดีที่กระทำการอัน ไม่เหมาะสม- ระงับไอดีถาวรทุกเกม
- ดำเนินคดีทางกฏหมาย

5.ทำการซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน
ไอดี, ตัวละคร, ไอเทมหรือ
เงินในเกม เป็นค่าเงินจริง หรือ
ทรัพย์สินมีค่าใดๆ
- ระงับไอดี 7 วัน
- ลบไอเทมทั้งหมดและ
ตัวละครทั้งหมดในเกมที่
กระทำการอันไม่เหมาะสม
- ระงับไอดีถาวรเกมที่ กระทำการอันไม่เหมาะสม
- ดำเนินคดีทางกฏหมาย
- ระงับไอดีถาวรทุกเกม
- ดำเนินคดีทางกฏหมาย

6. กระทำการใดๆ ที่หลอกลวง
ผู้อื่น, บิดเบือนข้อมูลทำให้
ผู้อื่นได้รับความเสียหาย หรือ
กลั่นแกล้งทำให้ผู้อื่นเกิดการ
กระทำการอันไม่เหมาะสม,
ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย
ในทรัพย์สิน,ขัดขวางหรือสร้าง
ความรำคาญให้กับผู้อื่นทำให้
ไม่สามารถเล่นเกมได้อย่าง
ปกติ หรือล่อลวงมาเพื่อหวัง
ข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น
- ระงับไอดี 30 วัน
- ยึดผลประโยชน์ที่ได้รับ
- หากมีผลต่อทรัพย์สิน จริง
ผู้เสียหายสามารถ ดำเนินคดี
ทางกฏหมาย
- ระงับไอดี 90 วัน
- ลบไอเทมทั้งหมดและ
ตัวละครในเกมที่กระทำการ
อันไม่เหมาะสม
- หากมีผลต่อทรัพย์สินจริง
ผู้เสียหายสามารถ ดำเนินคดี
ทางกฏหมาย
- ระงับไอดีถาวรเกมที่ กระทำ
การอันไม่เหมา ะสม

7. ห้ามใช้ข้อผิดพลาดของเกม
(บัค) หรือของบริการอื่นๆ
ในการหาผลประโยชน์ เพื่อเอา
เปรียบผู้เล่นคนอื่น ทั้งที่ทาง
ทีมงานได้แจ้งให้ทราบ และ
ที่ทางทีมงานไม่ได้แจ้งให้
ทราบ
- ระงับเพื่อดำเนินการ
(ชั่วคราว)
- ยึดผลประโยชน์ที่ได้รับ
- ระงับไอดี 30 วัน
- ลบไอเทมทั้งหมดและ
ลบตัวละครในเกมที่ กระทำ
การอันไม่เหมาะสม
- ระงับไอดีถาวรเกมที่ กระทำ
การอันไม่เหมาะสม
- ดำเนินคดีทางกฏหมาย

8. กระทำการยุยง, ส่อเสียด,
ดูหมิ่นให้เกิดความเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงต่อบุคคลอื่นหรือสร้าง
ความแตกแยกขึ้นในสังคม
- ระงับไอดี 3 วัน- ระงับไอดี 30 วัน- ระงับไอดีถาวรเกมที่ กระทำ
การอันไม่เหมาะสม

9. ใช้ข้อความ หรือสัญลักษณ์
ที่ไม่สุภาพ, ลามกอนาจาร,
ฟลัดคำ(ประกาศหรือพูดซ้ำๆ
หลายๆครั้ง) ในที่สาธารณะ
หรือพฤติกรรมที่ล่วงละเมิด
สิทธิ หรือสร้างความรำคาญให้
กับบุคคลอื่น
- ระงับไอดี 3 วัน- ระงับไอดี 7 วัน หรือ ไม่เกิน 15 วัน- ระงับไอดี 15 วัน หรือ ไม่เกิน 30 วัน

10. พฤติกรรมอื่นๆ นอกเหนือ
จากที่ระบุไว้ ที่ทางทีมงาน
พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ใช้
บริการท่านนั้นมีทัศนคติที่เป็น
ภัยอันตรายต่อสังคม หรือส่อ
ที่จะสร้างความเสียหายต่อ
บุคคลอื่น
- ตักเตือน
- ระงับไอดี 3 วัน
- ยึดผลประโยชน์
- ระงับไอดี 7 วัน
- ยึดผลประโยชน์
- ระงับไอดีถาวรเกมที่ กระทำ
การอันไม่เหมาะสม
- ดำเนินคดีทางกฏหมาย